Squash /  John White's take on the figure of 8 solo routine